Villkor

 • Artikel 1 - Definitioner
 • Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
 • Artikel 3 - Tillämplighet
 • Artikel 4 - Erbjudandet
 • Artikel 5 - Avtalet
 • Artikel 6 - Ångerrätt
 • Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen
 • Artikel 8 - Utnyttja ångerrätten och kostnader som är förenade med detta
 • Artikel 9 - Näringsidkarens förpliktelser när kunden ångrar ett köp
 • Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
 • Artikel 11 - Pris
 • Artikel 12 - Uppfylla förpliktelser och extra garanti
 • Artikel 13 - Leverans och utförande
 • Artikel 14 - Utökad löptid, annullering och förlängning
 • Artikel 15 - Betalning
 • Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

  

Artikel 1 - Definitioner

Definitioner som används i dessa villkor:

Ytterligare avtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av näringsidkaren eller av en tredje part baserat på ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;

Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte agerar för ändamål som har att göra med hans/hennes näringsverksamhet, företag, hantverks- eller yrkesverksamhet;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: uppgifter som produceras och levereras i digital form;

Avtal med obestämd löptid: ett avtal som innebär återkommande leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tid;

Varaktigt medium: alla medel, inklusive e-post, som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information riktad till honom/henne personligen på ett sådant sätt att framtida konsultation och användning möjliggörs under en period som överensstämmer med det syfte för vilken informationen avses samt gör det möjligt att reproducera den lagrade informationen;

Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Näringsidkare: den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans åt konsumenter;

Distansavtal: ett kontrakt som ingåtts av näringsidkaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster och som, fram till det att kontraktet ingås, utförs med hjälp av en eller flera kommunikationstekniker på distans

Mall för ångerblankett: den europeiska förlagan för ångerblankett;

Teknik för kommunikation på distans: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsument och näringsidkare vistas på samma plats samtidigt.

 

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Bascom Kameror

Tegeluddsvägen 76 (andra våningen)
11528 Stockholm
Sverige

08 446 850 62

info@bascom.se

 

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller alla erbjudanden från näringsidkaren och alla distansavtal som ingås mellan näringsidkare och konsument.

Innan distansavtalet ingås, kommer dessa allmänna villkor att ställas till konsumentens förfogande. Om detta inte är praktiskt möjligt innan distansavtalet ingås, ska näringsidkaren ange att de allmänna villkoren finns för påseende och att de kan skickas till konsumenten, snarast möjligt och utan kostnad.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, kan, till skillnad mot det som anges i föregående stycke, dessa allmänna villkor ställas till kundens förfogande innan distansavtalet ingås, på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på ett varaktigt medium. Om det inte är praktiskt möjligt innan distansavtalet ingås, skall näringsidkaren ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de, på konsumentens begäran, kan skickas kostnadsfritt, via elektronisk väg eller på annat sätt.

Om, förutom dessa allmänna villkor, speciella villkor tillämpas för produkter eller tjänster, ska andra och tredje stycket gälla mutatis mutandis och konsumenten får vid eventuella motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga definition som är mest gynnsam för honom/henne.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande gäller en begränsad tid eller har specifika villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en komplett och precis beskrivning av de produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för konsumenten att korrekt bedöma erbjudandet. Om näringsidkaren använder bilder, är dessa en sann avspegling av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för näringsidkaren.

Alla erbjudanden innehåller tydlig information för konsumenten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller om erbjudandet accepteras.

 

Artikel 5 - Avtalet

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller tillhörande villkor.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, kommer näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det accepterade erbjudandet på elektronisk väg. Så länge näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet, kan konsumenten annullera avtalet.

Om överenskommelsen har kommit till stånd elektroniskt kommer näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk överföring av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten betalar elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta.

Näringsidkaren får - inom rättsliga ramar - ta reda på huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt andra fakta och faktorer som är viktiga för att ingå ett distansavtal. Om näringsidkaren efter detta har goda skäl att inte ingå ett avtal, har han rätt att vägra en order eller en ansökan, eller att ställa specifika krav på utförandet.

Näringsidkaren ska, senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll, skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras på ett varaktigt medium hos konsumenten på ett lättillgängligt sätt: a. besöksadressen till näringsidkarens filial dit konsumenten kan vända sig med klagomål; b. de villkor och förutsättningar som gäller för hur konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt besked om att ångerrätten inte gäller; c. information om garantier och befintlig service efter köpet; d. priset, inklusive skatter, på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; leveranskostnader, om så är tillämpligt; information om betalningssättet, leveransmetoden eller hur distansavtalets ska utföras; e. villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller odefinierad löptid; f. om konsumenten har ångerrätt, en ångerblankett.

Vid ett avtal med obestämd löptid gäller definitionen i föregående stycke endast för den första leveransen.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

Vid köp på distans har konsumenten rätt att ångra köpet. Under ångerfristen, som är minst 14 dagar, får konsumenten ångra sig utan att uppge orsak. Näringsidkaren kan fråga konsumenten om orsaken till att han/hon ångrat sig, men inte avtvinga ett uttalande om anledningen.

Ångerfristen som nämns i avsnitt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller tredje part som i förväg utsetts av konsumenten, dock inte transportören, har tagit emot produkten, eller: a. om konsumenten i samma beställning har beställt flera produkter: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom/henne, har tagit emot den sista produkten. Näringsidkaren får, under förutsättning att han i förväg har informerat konsumenten om detta på ett tydligt sätt, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider. b. om leveransen av en produkt består av olika sändningar eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom/henne, har tagit emot den sista leveransen eller den sista delen; c. i fråga om avtal om återkommande leveranser av produkter under en viss tid: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom/henne, har tagit emot den första produkten.

I fråga om tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium:

Konsumenten har 14 dagars ångerrätt; att utan motivering, häva tjänsteavtal och avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium. Näringsidkaren kan fråga konsumenten om orsaken till att han/hon ångrat sig, men inte avtvinga ett uttalande om anledningen.

Ångerfristen som nämns i avsnitt 3 börjar löpa dagen efter avtalet ingicks.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, om konsumenten inte fått information om ångerrätten:

Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätt som är obligatorisk enligt lag, eller inte har lämnat ett ångerrättsformulär, då gäller ångerfristen i tolv månader efter att den ursprungliga ångerfristen har gått ut.

Om näringsidkaren har gett den information som anges i föregående avsnitt till konsumenten inom tolv månader efter startdatum för den ursprungliga ångerfristen, då löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då konsumenten har mottagit informationen.

 

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Under ångerfristen ska konsumenten hantera varan och förpackningen varsamt. Konsumenten har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion, men får inte hantera varan mer än nödvändigt. Utgångspunkt är att konsumenten bara får hantera och inspektera produkten på samma sätt som han skulle få göra i en butik.

Konsumenten är bara ansvarig för värdeminskning av produkten om han/hon hanterat den på annat sätt än som anges i avsnitt 1.

Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte i förväg har gett den information om ångerrätten som är obligatorisk enligt lag.

 

Artikel 8 - Utnyttja ångerrätten och kostnader som är förenade med detta

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt, kommer han/hon att meddela näringsidkaren om detta, inom ångerfristen, via ångerblanketten, eller på ett annat otvetydigt sätt.

Konsumenten skickar så snabbt som möjligt, men senast 14 dagar efter anmälan som avses i punkt 1, tillbaka produkten till näringsidkaren eller överlämnar den till en av näringsidkaren bemyndigad part. Detta behövs inte om näringsidkaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har respekterat ångerfristen om han/hon skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.

Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten skall han/hon returnera produkten med alla eventuella tillbehör och - om så är rimligt - i originalskick och -förpackning till näringsidkaren i enlighet med de instruktioner som getts.

Det är konsumentens eget ansvar att utnyttjandet av ångerrätten sker korrekt och snabbt.

Konsumenten ska själv betala returfrakten, förutsatt att säljaren har informerat om detta innan avtalet ingicks. Om näringsidkaren inte har angett att konsumenten måste betala frakten eller om näringsidkaren uppger att han själv står för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för att skicka tillbaka produkten.

Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att tjänsten, eller leveransen av gas, vatten eller el, som inte är redo för försäljning i begränsad volym eller bestämd kvantitet, påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig att betala näringsidkaren ett belopp som motsvarar den del av den rättsliga förpliktelse som näringsidkaren utfört vid tidpunkten för ångrandet, jämfört med den fullständiga efterlevnaden av den rättsliga skyldigheten.

Konsumenten är inte skyldig att betala utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, som inte är redo för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller till leverans av stadsvärme, om: a. näringsidkaren inte har gett konsumenten information om ångerrätten, vilket är obligatoriskt enligt lag, ersättning för kostnader i samband med ångrande eller en ångerblankett, eller; b. konsumenten inte uttryckligen begärt det i början av utförandet av tjänsten eller vid leverans av gas, vatten, el eller stadsuppvärmning under ångerfristen.

Konsumenten är inte skyldig att betala kostnader för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte levereras via ett fysiskt medium om: a. han/hon inte uttryckligen kommit överens om att påbörja avtalet före utgången av ångerfristen; b. han/hon inte har medgett att han/hon förlorar sin ångerrätt när han/hon ger sitt samtycke eller c. näringsidkaren har försummat att bekräfta detta uttalande från konsumenten.

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, upphör enligt lag ytterligare avtal att gälla.

 

Artikel 9 - Näringsidkarens förpliktelser när kunden ångrar ett köp

Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att på elektronisk väg anmäla att han/hon vill utnyttja ångerrätten, skickar näringsidkaren ett mottagningsbevis omedelbart efter att anmälan tagits emot.

Näringsidkaren är skyldig att betala tillbaka den summa som konsumenten har betalat för varan/tjänsten, inklusive eventuella leveranskostnader för den returnerade produkten. Detta ska ske utan dröjsmål, senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättat näringsidkaren om returen. Om näringsidkaren erbjuder sig att hämta produkten, kan näringsidkaren vänta med att betala tillbaka tills han/hon har fått tillbaka produkten eller tills konsumenten visar att han har sänt tillbaka produkten, beroende på vilket som sker först.

Näringsidkaren använder samma betalningssätt för återbetalning som konsumenten har använt, såvida inte konsumenten går med på en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.

Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen, då behöver näringsidkaren inte betala tillbaka de extra kostnaderna för det dyrare sättet.

 

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren har förklarat detta tydligt och i god tid innan avtalet ingicks:

Produkter eller tjänster där priset är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under tiden för ångerfristen;

Avtal som ingås vid en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av näringsidkaren till konsumenten som är personligen närvarande eller får möjlighet att närvara personligen vid auktionen, som leds av en auktionsförrättare och där den vinnande budgivaren är skyldig att ta emot produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster;

Serviceavtal, efter fullständigt utförande av tjänsten, men endast om: a. utförandet har påbörjats med uttryckligt medgivande från konsumenten; och b. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt så snart näringsidkaren har utfört avtalet i sin helhet;

Serviceavtal som gäller tillhandahållande av boende, om det i avtalet anges ett visst datum eller tid för utförande och annat än för boende, transport av varor, biluthyrning och catering;

Avtal som gäller fritidsaktiviteter, om det i avtalet anges ett visst datum eller tid för när dessa ska utföras;

Produkter som tillverkats enligt konsumentens specifika instruktioner, som inte är prefabricerade och som skräddarsytts åt konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en viss person;

Produkter som blir dåliga snabbt eller har en begränsad hållbarhet;

Förseglade produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl inte är lämpliga att skickas tillbaka och vars försegling har brutits efter leveransen;

Produkter som till sin natur blandas med andra produkter efter leveransen;

Alkoholhaltiga drycker, för vilka priset bestämdes när avtalet ingicks, men som inte kan levereras förrän efter 30 dagar, och för vilka det faktiska värdet beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka;

Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leveransen.

Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer;

Leverans av digitalt innehåll annat än på ett fysiskt medium, men endast om: a. utförandet har börjat med uttryckligt medgivande från konsumenten; och b. konsumenten har medgett att han härmed förlorar sin ångerrätt.

 

Artikel 11 - Pris

Under perioden som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändrad moms.

Till skillnad mot det som anges i föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till variabla priser, om de påverkas av fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka. Dessa svängningar och det faktum att alla priser är cirkapriser, anges vid erbjudandet.

Prisökningar inom 3 månader efter att avtalet ingicks, är endast tillåtna om de beror på (ändrade) lagar eller bestämmelser.

Prisökningar från 3 månader efter att avtalet ingicks, är endast tillåtna om näringsidkaren har förhandlat fram detta och: a. dessa är en följd av lagar och förordningar; eller b. konsumenten har rätt att häva avtalet med början från den dagen då prisökningen träder i kraft.

Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.

 

Artikel 12 - Uppfylla förpliktelser och extra garanti

Näringsidkaren ansvarar för att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller kraven för avtalet, de i erbjudandet angivna specifikationerna, alla rimliga krav på duglighet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde då överenskommelsen slöts. Om så har överenskommits, garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

Extra garanti som ges av näringsidkaren, hans/hennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättigheter och anspråk enligt lag som konsumenten kan göra anspråk på, om näringsidkaren har brustit i efterlevnad av sin del av avtalet.

Med extra garanti avses alla förpliktelser som näringsidkaren, hans/hennes leverantör, importör eller producent åtagit sig då konsumenten beviljats vissa rättigheter eller anspråk, utöver de näringsidkaren är skyldig enligt lag, om han brister i efterlevnaden av sin del av avtalet.

 

Artikel 13 - Leverans och utförande

Näringsidkaren kommer med största möjliga omsorg ta emot och behandla beställningar av produkter samt bedöma ansökningar om tjänster.

Som leveransställe gäller den adress som kunden har uppgett till näringsidkaren.

Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer näringsidkaren att behandla godkända beställningar så snabbt som möjligt, och senast inom 30 dagar, såvida inte en längre leveransperiod har överenskommits. Om leveransen är försenad, eller om en order inte kan eller endast delvis levereras/utföras, får konsumenten meddelande om detta, senast 30 dagar efter att han/hon har gjort beställningen. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan extra kostnader samt rätt till eventuell skadeersättning.

Om avtalet sägs upp, enligt föregående stycke, ska näringsidkaren så snart som möjligt återbetala det belopp som konsumenten har betalat.

Risken för skador och/eller förlust av produkter vilar hos näringsidkaren till dess att de levererats till konsumenten eller en i förväg angiven representant, såvida inget annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 - Utökad löptid, annullering och förlängning

Annullering:

Konsumenten kan när som helst annullera ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som gäller regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av de regler som gäller vid uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan när som helst, mot slutet av en viss löptid, annullera ett avtal som ingåtts på bestämd tid och som gäller regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av de regler som gäller vid uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående avsnitt: a. när som helst och utan begräsning till en viss tid eller en viss period; på samma sätt som dessa har ingåtts av honom; alltid med samma uppsägningstid som näringsidkaren har fastställt åt sig själv.

Förlängning

Ett kontrakt som har ingåtts för en bestämd period, och som gäller regelbundna leveranser av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tid.

I motsats till vad som anges i föregående stycke, får ett avtal som ingås för en bestämd period, och som gäller regelbundna leveranser av dags-, nyhets- eller veckotidningar och tidskrifter automatiskt förlängas för en bestämd period på max tre månader om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid slutet av förlängningen med en uppsägningstid på max en månad.

Ett kontrakt som ingåtts för en bestämd period, och som gäller regelbundna leveranser av produkter (inklusive el) eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten när som helst kan annullera avtalet med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet gäller regelbunden, men färre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar samt tidskrifter.

Ett avtal med begränsad varaktighet av regelbundna provleveranser av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumerationer) kommer att avslutas automatiskt och inte fortsätta efter prov-eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år, får konsumenten efter ett år när som helst avsluta detta med en uppsägningstid på max en månad, såvida det inte är rimligt att uppsägningen görs före utgången av den överenskomna perioden.

 

Artikel 15 - Betalning

Såvida inte något annat har avtalats i (de extra) villkoren, ska konsumenten betala näringsidkaren inom 14 dagar efter ångerfristen har börjat löpa, eller inom 14 dagar efter att avtalet ingicks om det inte finns någon ångerfrist. Om avtalet gäller en tjänst, inleds leveransperioden efter att konsumenten har fått en bekräftelse om avtalet.

Vid försäljning av produkter till konsumenter får, enligt de allmänna villkoren, aldrig en förskottsbetalning på mer än 50 % tas ut. Om ett förskott tas ut, kan konsumenten inte hävda några rättigheter avseende utförandet av ordern eller tjänsten, innan den föreskrivna förskottsbetalningen har ägt rum.

Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål anmäla felaktigheter gällande betalningsuppgifter till näringsidkaren.

Om konsumenten inte fullföljer sina betalningsförpliktelser i tid, är han/hon, efter att ha blivit kontaktad av näringsidkaren angående för sen betalning och näringsidkaren har gett konsumenten 14 dagar att uppfylla sina betalningsförpliktelser, skyldig enlig lag att betala ränta över kvarvarande belopp och näringsidkaren har rätt att lägga till inkassokostnader. Dessa inkassokostnader får uppgå till högst: 15 % över utestående belopp upp till 2 500,- euro; 10 % över följande 2 500,- euro och 5 % över följande 5 000,- euro med ett minimum på 40,- euro. Näringsidkaren kan till konsumentens förmån avvika från nämnda belopp och procentsatser.

 

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller avvikelser från dessa villkor får inte vara till någon nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligt eller på ett sådant sätt att de kan sparas av konsumenten på ett åtkomligt sätt på ett varaktigt medium.